Rekrutacja

ZASADY NABORU UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH  NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

 

Od 4 maja 2021 r. rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022 i która będzie trwała do 2 czerwca 2021 r. do godz. 15.00

 

Zalogowanie się do systemu elektronicznego naboru będzie możliwe po wpisaniu adresu: lodz.elemento.pl

 

Kandydaci do szkół podstawowych przyjmowani są na podstawie:

 1. ZGŁOSZENIA – do szkoły, w obwodzie której kandydat mieszka. ZGŁOSZENIE należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i załączyć w systemie skan/zdjęcie ww. dokumentu do szkoły obwodowej. Kandydat do ww. szkoły przyjmowany jest z urzędu.
 2. WNIOSKU – do szkoły spoza obwodu. Kandydaci spoza obwodu mogą być przyjęci, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami i kandydat spełnia kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. WNIOSEK wraz z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i załączyć w systemie skan/zdjęcie ww. dokumentów
  do szkoły wybranej w I preferencji.
 3. Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegający się
  o przyjęcie do oddziałów integracyjnych uczestniczą również w elektronicznej rekrutacji. Mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych lub oddziałów integracyjnych.
  Jeżeli kandydat ubiega się o przyjęcie do klasy integracyjnej rodzic wypełniając wniosek wybiera grupy rekrutacyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Skan/zdjęcie wypełnionego i podpisanego wniosku oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – wydanego na pierwszy etap edukacyjny rodzice załączają w systemie do 28.05.2021 r. do godz. 15.00.
  W sytuacji zamknięcia poradni psychologiczno-pedagogicznych lub przejścia ich w system pracy zdalnej dopuszcza się możliwość przesyłania skanów oświadczeń rodziców, że dziecko jest w trakcie badań w poradni psychologiczno-pedagogicznej (nr….), celem otrzymania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Wskazane orzeczenie należy przekazać do szkoły w ciągu 5 dni od dnia rozpoczęcia w niej nauki przez dziecko.

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegający się o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego uczestniczą w rekrutacji zgodnie z ogólnymi zasadami postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2021/2022.

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej integracyjnej lub oddziału integracyjnego w szkole podstawowej ogólnodostępnej w przypadku kandydatów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego stosuje się zasady takie same, jak w przypadku rekrutacji do oddziału ogólnodostępnego.

 

Warunki przyjęcia kandydatów spoza obwodu szkoły:

 1. Przyjęcie kandydata do klasy pierwszej ogólnodostępnej szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022 zamieszkałego poza obwodem danej szkoły odbywa się na podstawie jednolitych kryteriów zgodnie z uchwałą nr XLIII/1152/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 marca 2017r. ( Dz. U. Woj. Łódzkiego z 2017 r. poz. 1444)
 2. Do szkoły przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły. Dzieci spoza obwodu mogą być przyjęte do klasy pierwszej na wolne miejsce w elektronicznym postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Kandydaci do klas pierwszych szkół podstawowych pozaobwodowych przyjmowani są w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów.
 4. We WNIOSKU można wybrać maksymalnie trzy szkoły z określeniem kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej. W danej szkole można wybrać dowolną liczbę typów oddziałów, jeżeli szkoła posiada takie w swojej ofercie. Oddziały te należy wybierać zgodnie z preferencjami od najbardziej do najmniej preferowanych.
 5. W sytuacji nieprzyjęcia kandydata zamieszkałego w Łodzi do żadnej z wybranych szkół system przypisuje go automatycznie do szkoły obwodowej (zgodnej z podanym miejscem zamieszkania).

Kryteria naboru do klasy ogólnodostępnej spoza obwodu oraz przyznane im punkty, zgodnie z Uchwałą nr XLIII/1152/17 z dnia 15 marca 2017r. Rady Miejskiej w Łodzi (Dz. U. Woj. Łódzkiego z 2017. poz. 1444):

 1. rodzeństwo kandydata ubiega się o przyjęcie do tej samej szkoły podstawowej,co kandydat lub już do niej uczęszcza – 32 punkty;
 2. kandydat uczęszczał w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który prowadzona jest rekrutacja, do przedszkola znajdującego się w obwodzie szkoły podstawowej, o przyjęcie do której się ubiega – 16 punktów;
 3. rodzeństwo kandydata uczęszcza do żłobka lub przedszkola lub innych szkół znajdujących się w obwodzie szkoły podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat – 8 punktów;
 4. niepełnosprawność kandydata, który ubiega się o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego – 4 punkty;
 5. miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców (opiekunów prawnych) kandydata znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat – 2 punkty;
 6. szkoła podstawowa, o przyjęcie do której ubiega się kandydat, została wybrana w postępowaniu rekrutacyjnym w pierwszej preferencji – 1 punkt.

Kryteria naboru do klasy ogólnodostępnej spoza obwodu potwierdzane są:

Ad.1. oświadczeniem rodziców (opiekunów prawych) kandydata, że rodzeństwo kandydata ubiega się o przyjęcie do tej samej szkoły podstawowej co kandydat lub już do niej uczęszcza;

Ad.2. zaświadczeniem wydanym przez przedszkole znajdujące się w obwodzie szkoły podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat, że uczęszczał on do tego przedszkola w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który prowadzona jest rekrutacja. W sytuacji zamknięcia przedszkoli lub przejścia ich w system pracy zdalnej dopuszcza się możliwość potwierdzenie spełniania drugiego kryterium poprzez oświadczenie rodziców.*

Ad.3. zaświadczeniem wydanym przez żłobek lub przedszkole lub inną szkołę znajdujące się w obwodzie szkoły podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat, że uczęszcza do nich rodzeństwo kandydata. W sytuacji zamknięcia żłobków, przedszkoli, szkół lub przejścia ich w system pracy zdalnej dopuszcza się możliwość potwierdzenie spełniania trzeciego kryterium poprzez oświadczenie rodziców.*

Ad.4. orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 2066, 1948 oraz z 2017r. poz. 777, 935, 1428).

Ad.5. oświadczeniem co najmniej jednego rodzica (opiekuna prawnego) kandydata,
że jego miejsce pracy znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat.

Ad.6. Punkt za wybór szkoły podstawowej w pierwszej preferencji przypisywany jest kandydatowi automatycznie przez system elektronicznego naboru i nie wymaga żadnego potwierdzenia.

Uwaga* – Zaznaczone dokumenty należy dostarczyć do szkoły w ciągu 5 dni od dnia rozpoczęcia w niej nauki przez dziecko.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych

 1. 04.05.2021 r. – 02.06.2021 r. do godz. 15.00 – wypełnianie ZGŁOSZENIA lub WNIOSKU do klas ogólnodostępnych w elektronicznym systemie naboru, wydrukowanie i podpisanie dokumentu oraz załączenie w systemie skanu/zdjęcia ww. wydruku, a w przypadku rekrutacji do szkoły pozaobwodowej załączenie także dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów we wszystkich wskazanych we wniosku szkołach. ZGŁOSZENIE otrzyma szkoła obwodowa, a WNIOSEK szkoła wybrana w pierwszej preferencji wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów we wszystkich szkołach podstawowych wybranych w kolejnych preferencjach.
 2. 04.05.2021 r. – 28.05.2021 r. do godz. 15.00 – wypełnianie WNIOSKU do klas integracyjnych w elektronicznym systemie naboru, wydrukowanie i podpisanie dokumentu oraz załączenie w systemie skanu/zdjęcia wniosku wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub oświadczenia rodziców, że dziecko jest w trakcie badań w poradni psychologiczno-pedagogicznej (nr….), celem otrzymania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (w sytuacji zamknięcia poradni psychologiczno-pedagogicznych lub przejścia ich w system pracy zdalnej).
 3. 04.05.2021 r. – 20.05.2021 r. do godz. 15.00 – wypełnianie WNIOSKU o przyjęcie do klasy sportowej w elektronicznym systemie naboru, wydrukowanie i podpisanie dokumentu oraz załączenie w systemie skanu/zdjęcia ww. wydruku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów we wszystkich szkołach podstawowych wybranych w kolejnych preferencjach.
 4. 21.05.2021 r. – 24.05.2021 r. – udział kandydatów w próbach sprawności fizycznej w szkołach prowadzących rekrutację do klasy sportowej. Dzień i godzinę rozpoczęcia sprawdzianu określają i podają do publicznej wiadomości dyrektorzy szkół z ww. oddziałami.
 5. 28.05.2021r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.
 6. 07.06.2021 r. – 08.06.2021 r. – weryfikacja przez szkolne komisje rekrutacyjne wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 1. 15.06.2021 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 2. 16.06.2021 r. – 21.06.2021 r. do godz. 15.00 – załączenie przez rodzica w systemie skanu/zdjęcia podpisanej woli przyjęcia kandydata do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany.

     Niepotwierdzenie w terminie woli przyjęcia traktowane jest jako rezygnacja z przyjęcia kandydata do danej szkoły.

 1. 22.06.2021 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

Postępowanie uzupełniające (na wolne miejsca)

Postępowanie uzupełniające przeprowadza się po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

W postępowaniu uzupełniającym, rodzice kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu podstawowym do żadnej z wybranych szkół, mogą złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły, która posiada wolne miejsca. Informacje o wolnych miejscach rodzice będą mogli uzyskać w systemie oraz w poszczególnych szkołach.

Wzór ZGŁOSZENIA lub WNIOSKU będzie można pobrać ze strony lodz.elemento.pl lub w wybranej przez rodziców szkole, która dysponuje wolnymi miejscami. Wypełnione, i podpisane ZGŁOSZENIE składa się do szkoły obwodowej, a WNIOSEK do szkoły wybranej w pierwszej preferencji wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów we wszystkich szkołach podstawowych wybranych w kolejnych preferencjach.

W rekrutacji uzupełniającej zarówno ZGŁOSZENIE, jak i WNIOSEK  wprowadzane oraz potwierdzane są przez szkolnego administratora lub szkolną komisję rekrutacyjną (rodzic nie ma możliwości logowania się w systemie).

Dopuszcza się dokonanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (innych
niż system elektronicznej rekrutacji) następujących czynności:

– składanie wydrukowanych z systemu i podpisanych: zgłoszeń kandydatów do klas pierwszych ogólnodostępnych obwodowych szkół podstawowych lub wniosków
o przyjęcie kandydatów do klas pierwszych ogólnodostępnych lub sportowych szkół podstawowych spoza obwodu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

– składanie do dyrektorów szkół, w których prowadzone są oddziały integracyjne wydrukowanych i podpisanych wniosków o przyjęcie kandydatów do oddziału integracyjnego wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,

– składanie przez rodziców kandydatów spoza obwodu zakwalifikowanych do danej szkoły pisemnych oświadczeń potwierdzających wolę przyjęcia.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych

 1. 28.06.2021 r. – 09.07.2021 r. do godziny 15.00 – składanie ZGŁOSZENIA lub WNIOSKU do oddziału ogólnodostępnego w szkole spoza obwodu lub do oddziału sportowego.        
 2. 12.07.2021 r. – udział kandydatów w próbach sprawności fizycznej w szkołach prowadzących rekrutację do klasy sportowej. Godzinę rozpoczęcia sprawdzianu określają i podają do publicznej wiadomości dyrektorzy szkół z ww. oddziałami.
 3. 13.07.2021 r. do godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.
 4. 14.07.2021 r. – 15.07.2021 r. – weryfikacja przez szkolne komisje rekrutacyjne wniosków oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym.
 5. 16.07.2021 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 6. 19.07.2021 r. – 20.07.2021 r. do godz. 15.00 – potwierdzanie przez rodziców, w postaci pisemnego oświadczenia, woli przyjęcia kandydata do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany.
 7. 21.07.2021 r. do godz. 15.00  – podanie do publicznej wiadomości przez szkolne komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

Tryb odwoławczy

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzice/prawni opiekunowie kandydata mogą wystąpić do szkolnej komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 2. Komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem przez rodziców/prawnych opiekunów sporządza uzasadnienie, które zawiera przyczynę odmowy przyjęcia, najniższą liczbę punktów uprawniających do przyjęcia do danej szkoły oraz liczbę punktów uzyskanych przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia szkolnej komisji rekrutacyjnej.
 4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia szkolnej komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego

 

Jeśli macie Państwo pytania lub potrzebujecie pomocy prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem pod numerem 667-626-660 lub mailowy: kontakt@zszp6.elodz.edu.pl